Fornminnen

Utdrag ur protokoll 16/8 1977

Nr 620 Beteckning 21 J 8-9 a-b

Klicka för helbild.

Byssträsk 3
Kartblad 7140-45
Art: Fyndplats
Antal: 1
Terränguppgifter: Sandig strandplan på Ö sidan av holme.

Beskrivning:
Fyndplats för 4 kvartsavslag. På en sträcka av ca 40 m tillvaratogs efter stranden avslag.
Enstaka skörbrända stenar förekom tillsammans med naturligt sprängda i strandlinjen. Tre avslag av vit kvarts tillvaratagna.
I samband med granskningen kunde inga skörbrända stenar iakttagas. Däremot gott om natursprängd sten.

Nr 621 Beteckning 21 J 8-9 a-b

Byssträsk 3
Kartblad 7140-45
Art: Stenåldersboplats
Antal: 1
Terränguppgifter: Strandplan nedanför strandhak på S spetsen av udde.

Beskrivning:
Stenåldersboplats med en utsträckning av ca 25 m längs stranden. Skörbränd sten förekommer sparsamt. Spritt på strandplanet förekommer avslag av kvarts och rosenkvarts. I strandlinjen tillvaratogs 2 kvarts- och 1 rosenkvartsavslag. Platån ovan strandhaket beväxt med tall.

Nr 622:1 Beteckning 21 J 8-9 a-b

Byssträsk 3
Kartblad 7140-45
Art: Minnessten
Antal: 1
Orienteringsuppgifter: 20 m N, 10º Ö byväg (V 10º N – Ö 10º S) 2 m Ö 40º N Stig ( N 40º V – S 40º Ö)
Terränguppgift: Åkerren

Beskrivning:
Minnessten. Tuktad granit, 1 m hög 0,6 m br (Ö-V) och 0,1 – 0,2 m tj. På en lättmetallskiva 0,2 x 0,15 m, som med fyra skruvar är fästad på den resta hällens S sida, är texten inristad:

HÄR BODDE
FÖRSTE BONDEN I BYSSTRÄSK
PEHR JOHANSSON
F 1735 – D 1818

HANS FÖRSTA HUSTRU
HELENA SAMUELSDOTTER
F 1736 – D 1769

OCH HANS ANDRA HUSTRU
SEGRID PEHRSDOTTER
F 1742 – D 1817

NYBYGGET BYSSTRÄSK INSYNADES 1760
EFTERKOMMANDE RESTE MINNESSTENEN 1960

Stenen är fastgjord med två järnstag i en jordbunden sten 1,2 m l, 0,5 m br och o,1 m h.

Tidigare anteckningar: Omnämnes av O. Egerbladh i artikeln ”Lyckselebyar på 1760-talet” publicerad i Västerbottens årsbok 1968.

Nr 622:2 20 m NNV om nr:1 är

Husgrund 6×4 m (Ö-V) och 0,3 m h i den Ö delen. Den V delen är ngt inschaktad i backen ca 0,4 m dj. Sockelstenarna är 0,4 – 0,6 m. I det SV hörnet finns ett spisröse 1,8 x 1 (Ö-V) och 0,5 m högt. Kallmurat av 0,4-0,6 m stora stenar. Ovanpå stenröset ligger en del tegelstenar. Husgrunden är belamrad med ris. Beväxt med fem aspar, två tallar och sly av björk och asp.

Nr 622:3 En meter VSV om nr 2 är

Jordkällare 4×3 m (Ö-V) och 2,5 m djup. Väggarna kallmurade av 0,3 – 0,5 m stora runda stenar. Dörröppning 3×0,8 m (Ö-V) i form av en gång 0,2 – 0,5 m djup. Beväxt med aspar, björkar och tallar.

Nr 623 Beteckning 21 J 8-9 a-b

Byssträsk 3
Kartblad 7140-45
Art: Fyndplats
Antal: 1
Terränguppgifter: Sandig udde nedanför litet strandhak.

Beskrivning:
Fyndplats för ett kvartsavslag. På den SV delen av udden tillvaratogs på sandstranden ett avslag av kvarts. Vid besiktningen förelåg tämligen högt vattenstånd.

Anmärkning:
Den som är intresserad kan själv gå in på nätet och titta på detta: Riksantikvarieämbetet – Fornsök

Klicka på
Län:Västerbotten
Kommun: Lycksele
Och knappen Sök
Förstora och dra bilden så att du får Byssträsk mitt i bilden.
Förstora så mycket att markeringen för fornminnena framträder.
Klicka på knappen ”i” och sedan på det fornminne du vill läsa om.
Klicka på den handskrivna texten en bit ner på sidan så får du upp ett PDF-dokument där texten om fornminnet går att läsa.
Klicka på bakåtknappen när du läst färdigt och upprepa ovanstående för nästa fornminne osv.